Chukwu Gozie Africa

     Chukwu Gozie Africa
     Umu gi na aturu gi
     Na ihedum gozie anyi
     Africa, ulo anyi, Chukwu Gozie Africa

     Chukwu Gozie Africa
     Irube isi anyi gaeme
     Irubere Africa isi
     Africa, ulo anyi, Chukwu Gozie Africa

     Chukwu Gozie Africa
     Ulo anyi huru nanya
     Hurunanya rue mgbebiebi
     Africa, ulo anyi, ulo rue mgbebiebi

                    Copyright 2002 Chief Charles O. Okereke

  *Translation by Rose N. Okai

  Email This Page To Friends

  Email 2nd Option:  Copy & Email This Page's URL To Your Friend.
  Here's the URL:-
  http://www.africamasterweb.com/godblessaflyrics.html

Top of Page

Tired of Surfing the Net? Click to Play a Song


To Home